Verbetering van de onderwijskwaliteit

Probleemschets:

Kinderen uit de achterstandswijken die wel naar school gaan, krijgen ‘onderwijs’ op staatsscholen waar weinig kundige leerkrachten te vinden zijn en al helemaal geen educatieve materialen. Er wordt bijna niet met boeken gewerkt en zelfs het schrift en potlood moeten de kinderen zelf kopen. Daarbij is het op school en in de klas meestal één chaos. Vanaf groep 3 gaat het doorgaans al helemaal mis, omdat er een groot gapend gat bestaat tussen het niveau waarmee de kinderen van de kleuterschool komen en het niveau van het onderwijsprogramma van groep 3. Om het erger te maken gaat 30% van de kinderen niet eens naar de kleuterschool, maar heeft hun eerste schoolervaring pas op de lagere school. De leerkracht die haar lesprogramma afwerkt zonder naar het cognitieve en/of sociaal-emotionele niveau van haar leerlingen te kijken, kiest doorgaans de beste leerlingen uit om mee te werken en laat de rest voor wat het is.projplan2012_11 Tot overmaat van ramp mogen de leerlingen in Peru niet blijven zitten in groep 3 en stroomt een grote groep vervolgens totaal onvoorbereid door naar groep 4. Daar blijven ze of zo vaak zitten dat ze het uiteindelijk opgeven en van school gaan, of worden blind doorgeschoven naar hogere klassen, met het rampzalige resultaat dat verschillende kinderen uit groep 7 nog steeds geen makkelijke woordjes kunnen lezen, laat staan een rekensom kunnen maken.

Daarnaast moet nog vermeld worden dat zowel door bovenstaand beschreven leefsituatie, als door de zeer agressieve en neerbuigende manier van opvoeden, die zowel thuis als op school ‘genoten’ wordt, de Iquitenen over het algemeen van jongs af aan een zeer negatief zelfbeeld hebben

Doelstelling El Manguaré:

Met ons Onderwijs Kwaliteitsverbeteringsprogramma gaan wij met de leerkrachten van een staatschool aan de slag met de volgende onderwijsvoorwaarden:

1. Duidelijke regels en afspraken opstellen voor de leerlingen binnen hun klaslokaal.
2. Het bijbrengen van een stevige basiskennis op het gebied van taal en rekenen. Dit gebeurt door een intensieve training voor de docenten om hen te leren hoe zij deze vakgebieden beter en dynamischer kunnen aanbieden aan de kinderen. Daarnaast verstrekken wij lesboeken en onze educatieve en leer ondersteunende materialen. De kinderen en de leerkrachten krijgen een cursus waarin ze leren omgaan met deze materialen.
3. Het vergroten van de zelfwaardering en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Dit bereiken we door de leerkrachten positief stimulerend gedrag in de benadering van hun leerlingen aan te leren. We maken hierbij gebruik van de Suzuki methode, die er vanuit gaan dat elk kind talent heeft en kan leren, als je het maar op de juiste manier doet.
4. Speciale individuele aandacht voor kinderen die door leerproblemen en/of externe factoren achterblijven bij de rest van hun klasgenoten. Kennisoverdracht aan de docent over hoe hij met deze leerlingen kan werken binnen zijn klas. 

Achtergrond en plan van aanpak:

Het programma ter verbetering van onderwijskwaliteit is in 2008 door de oprichters van de Peruaanse Asociación El Manguaré in Iquitos ontwikkeld ten behoeve van de kinderen van Kinderhuis Arco Iris. Als gevolg van dit programma ging de ontwikkeling van de kinderen met zeer grote sprongen vooruit. En niet alleen in academisch opzicht. Ze begonnen in zichzelf te geloven en daarmee in de mogelijkheid op een beter leven in de toekomst. In 2009 is dan ook besloten dit onderwijsprogramma op scholen in achterstandsbuurten van Iquitos in te zetten en de onderwijzers van de doelgroep klassen 2 jaar intensief te trainen en te begeleiden om zo de continuïteit te waarborgen. De resultaten liegen er niet om! De leerlingen van de klassen die door El Manguaré begeleid worden, bevinden zich al vaak op een hoger leerniveau dan de kinderen uit de jaren daarboven. Verder heerst in ´onze´ klassen een positieve sociale sfeer, hebben de kinderen plezier in het leren en is de betrokkenheid van de directie van de school en de families van deze kinderen gegroeid.

Dit alles heeft als resultaat dat het aantal kinderen dat halverwege het jaar wegvallen in deze klassen is gedaald, ze beduidend beter scoren op het staatsexamen en een stabiele basis meekrijgen voor de rest van hun schoolcarrière en hun leven in de toekomst.

projplan2012_10

Een van onze doelstellingen is om de uitval van kinderen binnen het onderwijs terug te dringen. Dit wil El Manguaré realiseren door de kwaliteit en de relevantie van het onderwijs te verbeteren. Specifiek richt El Manguaré zich op het onderwijs van de 1e en 2e klas lagere school (in Nederland groep 3 en 4). De kinderen uit deze klassen krijgen hierdoor een betere basis mee van lezen, schrijven en rekenen, waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt en een goede basis wordt gevormd om andere vakken te kunnen volgen en begrijpen.

Naast de intensieve begeleiding van één geselecteerde buurtschool,  geeft Manguaré jaarlijks ook trainingen aan grotere groepen lokale onderwijzers op het gebied van vroegtijdige stimulatie, spelend rekenen, technisch- en begrijpend lezen en het creëren van een positieve leeromgeving.